Kgauswi le Mma le Morwa Kgaolo ya

Kgauswi le Mma le Morwa Kgaolo ya
Kgauswi le Mma le Morwa Kgaolo ya

Kgauswi le Mma le Morwa Kgaolo ya I

Re a le amogela lefelong la thobalano la boikgopolelo bja rena bjo bo ileditšwego.

 

 

 

Ka moka ga rena ka dinako tše dingwe re na le dikarabelo tšeo di ileditšwego setšhabeng sa rena.

 

 

 

Go no swana le ge re bona mosadi wa go ba le maikutlo, re nagana, ge nkabe ke na le yena bjalo ka mma, nkabe ke robala le yena bošego le bošego. Ge ke bona ngwanenyana wa sexy, ke kwa eke ge nkabe ke na le yena bjalo ka kgaetšedi ya ka, nkabe ke mo nyoba bošego le bošego. Na nka se thabe ge nka dira banenyana ba bantši ba bjalo ka basadi, dikgarebe goba borakgadi, bommatswale ka ba nyoba.

 

 

 

Eupša se ga se kgonege ka lebaka la mapheko a mangwe setšhabeng sa rena.

 

 

 

Gomme se ke lefelo la thobalano la boikgopolelo bja rena bjo bo ileditšwego. Ga go na mapheko mo. Mo o ka tšea ngwanenyana ofe goba ofe go ya ka kgetho ya gago maemong a thobalano ao a ileditšwego a kgetho ya gago, gomme wa hwetša lethabo leo le le feteletšego la go nyobana ka mokgwa wa pelo ya gago.

 

 

 

Bjale o bea mosadi goba ngwanenyana wa gago yo o mo ratago ka sebopegong seo o se ratago kudu seo se ileditšwego. Gomme go lelera lefaseng le le ileditšwego la thobalano la boikgopolelo ka kanegelo ya rena go tla hlola karabelo ya dikhemikhale bjokong bja gago yeo e tlago go lebiša go lemogeng lethabo la mafelelo leo re ileditšwego go lona.

 

 

 

Ye ke kanegelo ya ka le mma….
Kamoo nna le mma re ilego ra ratana ka gona le kamoo tswalano yeo e ilego ya tsenelela le go tsenelela…..

Pele ga moo e re ke go botše se sengwe ka rena
Ke 425552f, age_22+ , height 5”7 studying BA honors third year in college.. good looking.. banenyana ba bangata ba ile ba ntebelela ka mahlo a go kganyoga… eupša ga se nke ka ratana le bona… eupša seo ga se bolele gore ke be ke le’. t go tsoša maikutlo…. Eupša ke be ke se na kganyogo ya banenyana ba dikete… Ke be ke nagana fela gore ke tla ba wa ka gomme yena e tla ba wa gagwe…..

Tate o hlokofetše kotsing ya sefofane matšatši a mmalwa pele ke belegwa… re be re šetše re na le lapa le lennyane kudu – mma le tate.. ka morago ga ge a hlokofetše e ile ya ba ye nnyane le go feta. Mma o ile a lewa ke bodutu ka nako ye nngwe eupša ga se ka belegwa ka nako ye nngwe… Ke moka go swarega ga mma go ile gwa thoma….
Go hlokomela ngwana o tee ga se taba ya ba bane..gomme ka ge mma a dula a nnoši…
Tate o re tlogetše ka kotsi ye bjalo eupša a se re tlogele selo se senyenyane… Tate e be e le monna wa kgwebo yo mogolo… o re tlogetše dithoto tše ntši le kgwebo ka moka… yeo ke tlago go e hlokomela ka morago ga kholetšhe…..

Bjale a re boleleng go se nene ka mma…
Mma :_ Moratiwa, Mengwaga:_31 Botelele:_ 5 Mma o bonolo kudu ebile o na le dihlong… Eupša go bona mmele wa gagwe batho ba bantši ga ba nyake go o amogela… Bogolo bja mmele wa gagwe ke 36D-27-32… Mmele wa gagwe o agilwe gabotse ka mo go sa kgonegego . Ke batho ba bakae bao ba bego ba tla ja setopo sa mma ka mahlo ge ke etšwa setarateng. Ke ga kae baagišane le baagišani ba ka ba bego ba bolela gore mma o bonala a le botse kudu eupša ke be ke kgona go kwešiša seo ba bego ba se bolela. Eupša ga se a ka a bolela selo go motho le ge e le ofe. Ka morago ga dikgwedi tše nne ke nyalane, ke ile ka hudugela ka mpeng ya mma, ka fao ntate a sa kgone go nyoba mma nako ye telele…. Ka fao mmele wa mma o be o le wa thobalano kudu eupša le ge go le bjalo mma ga se a ke a ba le kamano le motho bakeng sa go hlongwa le tlhompho ya lapa la rena…

Bjale etla kanegelong ya nnete

Ga se ka dira gabotse kholetšheng.. gantši ke dula ka gae kudu..!! Gantši ke be ke bapala dipapadi ka gae…!!
Gomme mma o be a fela a apara nighty ka gae ntle le bra panty…. E ile ya mo dira gore a bonagale a le sexy kudu…
Ka letšatši le lengwe ge ke be ke eja ka gae mesong, ke ile ka bona mma a apea ka gare ga nightie e sesane ya kgapetla, eupša go be go se na selo ka tlase ga yona.
E be e le selo se se tlwaelegilego go nna ka gore ke ka fao mma gantši a dulago ka gae…
Ka gona ge a be a dira teko ge a be a apea, gatee-tee o ile a tšea dijo tše di fišago ka ganong. Ke be ke mo rwele meetse ka gare ga jug eupša ga se ka lemoga gore sekwahelo sa jug se be se sa tswalelwa ka thata… Ke moka ge a dutše a mo fa meetse, o ile a nwa meetse ka lebelo ka gare ga nkgo gomme ka phošo a tšhollela meetse ka moka mmeleng wa gagwe…. Gomme letšatši leo la mathomo ge ke be ke kganyoga go bona mmele wa gagwe… Eupša ka morago ga se ka itaola ka tsela ye nngwe.Eupša ka dinako tše dingwe mma o ile a lemoga gore ke be ke lebelela mmele wa gagwe ka kganyogo…..
Mma o ile a lemoga seo gomme a nkgalemela gateetee
Mma _ “”Mphe meetse, lekola gore sekwahelo sa jug se bulegile goba se tswaletšwe….
Ke kolobile, ka fao ka lebelela taba ye ka moka..
Ke ka baka la’ng o lebelela sefahlego sa ka ka tsela yeo?
“O dula tafoleng, ke a tla.”
A bolela mantšu a ka bogale kudu mma o ile a ya ka phapošing ya gagwe
Ke no re sorry mma ka dula fase tafoleng ya ka ya go jela
Ke ile ka lemoga gore ga go na motho yo a kwešišago gore ke lebelela setopo sa mma ka tsela e fapanego.
Ke ile ka dula fase go bapala papadi yeo mesong ka morago ga go ja dijo tša ka ka setu go swana le letšatši leo.. eupša ke be ke sa kgone go phumola seswantšho seo sa go hlobola seo se kolobilego ka tšhelete hlogong ya ka… ka fao ke be ke sa kgone go tsepamiša kgopolo papading yeo nako ye telele, ka fao Ke ile ka emiša papadi gomme ka thoma go tobetša mogalathekeng ka gae…
Gomme mma o ile a fetša go apea dijo tša mosegare gomme a ya ka phapošing ya gagwe a nagana gore ke be ke mo lebelela ka mokgwa woo ka pefelo, a nagana.
Ma- Le ge go le bjalo, motho o bone setopo sa ka ka morago ga nako ye telele
For how long no one has touched my body…it is wrong go bolela gore ga ke nyake go o kgwatha but till today I have not let anyone touch me.. Ka nnete ge motho a ka nthata bjalo ka tatagwe then maybe I nkabe a mo dumeletše go nkgwatha….
Well then morwa waka o nyaka go nkgwatha…. So morwa waka o ntebelela ka tsela ye…..😳😳
Eupša ga se nke ka mmona a ntebelela ka tsela ye
Bjale mmele wa ka wo o kolobilego ke eng?

Go be go bonagala ka tsela ye
Ge ke nagana ka tše, monagano wa-ka o ile wa robega
Ge a thoma go nagana gore ke nagana eng ka morwa waka gomme lebakanyana le wena o ile wa e kwa o nagana gore meetse a nnyo ya gagwe a thoma go tšwa…
Ka fao mma o ile a ya go hlapa ka lebelo…
Ge ke nagana ka mma go tšwa ntlheng ye ya pono, gateetee kuku ya ka ya 6” e ile ya thatafala… Gateetee kgopolo e ile ya tla monaganong wa ka…
Ke ile ka ya kamoreng ya mma go lekola gore mma o dira eng…
Ka ya ka bona mma a hlapa ka kamoreng.. Ka nanya ka ya monyako wa bathroom ka bona mmele wa mma o hlobotse ka botlalo.

Matswele a mma ke a magolo eupša ga go na makhura a mpa le makhura… Letheka la mma le swana le morwedi wa ngwanenyana wa kgarebe… Ka thoma go nagana gore mmele waka o mobotse bjang ya mojako wa ka bathroom.. Mara ka morago ka tšhaba ka ya ka phapošing yaka ge ke bona gore mma o tšwa ka morago ga go hlapa…!

Mma o ile a tšwa gomme a lemoga selo se sengwe ka pele ga lebati la ntlwana ya boithomelo gomme a inama gore a se bone. Ka morago ga nako ye telele mma ga a kgone go itshwara ka morago ga go nkga peu… Mmago Maltukuni o e latswa ka lethabo monwaneng.. Ka morago ga nako ba robala fase ba latswa materiale yaka ye nngwe e robetše fase ba sa nagane le gore ke peu ya mang…

Ke moka ka morago ga lebakanyana mma o ile a thoma go tlwaelega gomme a palelwa ke go kwešiša gore ke peu ya mang…

Le ge go le bjalo, mo nakong ye go bile le sati giri ye ntši
Bjale o swanetše go thoma khankigiri ya gagwe… Bjale e tla ba khanki ya morwa wa gagwe..

Ke ile ka ya ntlong ke nagana ka mmele wa ka then mma a mpitša gore ke je… Ka ya moo go ja.. Ka ya fao mahlo a ka a tletše ka mehlare ya charak.. Mma o be a apere saree ye botse ye khubedu ya transparent, blouse ye khubedu ka bra ye tšhweu ka gare, moriri o tlemilwe bjalo ka ngwanenyana wa kgarebe.Keletšo, dipalamonwana ka seatleng, ketane molaleng, lenyalo ka moka le itokišeleditše go ya gae le go dula ka dijo tša ka.. Ka ya ka botšiša mma.

Me:_mma o ya felotsoko…?
Mma:- Ga ke rena!!
Me:_Re tla ya kae mma…??
Mma: A re se ke ra tšwa nako ye telele, a re lebelele go dikologa lehono… Gomme gape ka nako ye telele ga go na mabenkele..ke swanetše go dira mabenkele a mangwe..a re ye..
Gateetee gwa kwagala modumo hlogong ya-ka
Mma ga a ke a mpotša ntle le wena.. Lehono gateetee o re… Taba ke eng…??
Ka fao ke ile ka hlokomologa tšeo ka moka gomme ka morago ga go ja le go nwa, ka khutša gomme ka tloga ka morago ga lebakanyana…
Ke moka ke ile ka ntšha paesekele ya-ka gore ke ye phakeng gomme ka dula ka morago ga mma. Mma o ile a nkgokarela ka paesekele ka morago ga go tshela tikologong ya gešo…
Mmele waka o ile wa thothomela ge mmele wo o fodilego wa mma o kopana le nna..neng le neng ge mmele wo boleta wa mma o kopana le wa ka….ke be ke ikwa ke le bose kudu..ka itaola ka otlela mma go ya phakeng….!

O ile a thoma go sepela le nna okare monyadiwa yo a sa tšwago go nyalwa a sepela a swere letsogo la monna wa gagwe ka phakeng..ke ile ka kwa bose kudu..ke ile ka kwa okare ke tlile le mosadi waka….ka nako ye nngwe dikhutlo tša ka di sepela le maswi a gagwe.Ke ile ka tšhoga gomme go be go bonagala eka mma o be a myemyela go e na le go galefa.

Jwalo ka morago ga go namela pere ka phakeng ge re dutše setulong potsanyane ya tla ya re :_ Dada o seke wa tšea letšoba la rose bakeng sa Baudi…!!
Ge ke ekwa mantšu, ke be ke sa kwešiše gore ke reng.. Ka nako yeo, ke ile ka retologela go mma gomme ka mmona a myemyela.
Ke be ke tlo bolela ka pefelo gore ke mosadi waka goba mma.. Ka nako yeo mma a re :_ Gomme o bolela bjalo ge o se ke wa tšea letšoba….
Le ge ke ile ka makala gannyane, ngwana o ile a mo tšeela letšoba a fa mma…?
Mma o e tsenya ka hlogong ya gagwe…
Ge ke dutše ke dira tše ka moka, e be e le mantšiboa
Ka fao ge re tloga phakeng gomme re lebile lefelong la mabenkele koloi ya ka e ile ya senyega tseleng…
Ke eng se sengwe seo se ka dirwago, bea paesekele ka lebenkeleng la go lokiša dipaesekele tša ka thoko gomme o tšee dinamelwa tša bohle (pese) go ya lefelong la mabenkele….
Go na le lešaba le legolo kudu ka peseng… Ke ile ka namela pese gomme nna le mma ra ema re lebane
From this side she gives play then ke ya marga and from that side o kgorometša then mma o tla godimo ga mmele wa ka… Anyway ge e be e le bohloko nyana ke be ke kgona go kwešiša gore e kwa bose go rena ka bobedi….. Lega go le bjalo, ka morago ga go sepela ka tsela ye ka nakwana, re ile ra hwetša setulo
Mathomong ke ile ka kgopela mma gore a dule setulong eupša ka lebaka la manganga a mma mafelelong ke ile ka dula setulong seo… eupša semaka gateetee ge ke dutše godimo ga sona mma o ile a dula diropeng tša ka….
Gomme my big daddy Joe o be a rota ka borokgong bja ka go tloga ka nako yeo, mošomo wa Marie o dira gore Soda e be Matla….
Ka morago ga go sepela ka tsela ye ka nakwana, kgopolo e ile ya tla monaganong wa-ka
Ka thoma go itlotša letlotlo la ka ka go bulega ga ditheka tša gagwe
Ke tla kitima lebakanyana.Mma a ntebelela ka go myemyela a re: Ke eng ka gare ga borokgo bja gago? Why o betha ka mokgwa woo ka di pods…
Ga se nke ka kwa dilo tše molomong wa mma go fihla lehono… ka fao ke ile ka makala gannyane
Ke moka ka homola gomme ka thoma go nagana ka seo se bego se ntiragalela go tloga mesong… Ma apere saree ya go bjala gomme a tšwa le nna ka tsela yeo, a sepela le nna bjalo ka mosadi yo moswa a emišitše matsogo, a thibela ngwana wa matšoba go itsebiša go mmagwe, bjang diropeng tša morwa wa gagwe.Go dula le go bala, gomme selo sa bohlokwa kudu go tloga mesong o mpotša gore o a dira…?
Ge e ba ke be ke sa kwešiše ka nako e telele, bjale ke be ke kgona go kwešiša gabotse ka ba babedi le ba bane

Ke ka baka la’ng o swara mma ka tsela yeo? Jwalo na mma o tloga a nnyaka, o nyaka go hwetša lerato go nna, o nyaka gore ke mo kgwathe?

Thinking all this shopping mall comes… Re fologa ka peseng ra ya lebenkeleng la saree.. Moo mma o reka di saree, o reka di kurti… Gateetee mma o kgopela mohumagadi morekiši yo a bego a reka gore a fe di-bra le di-panty tše dingwe tša go designing..

Go bona tšeo ka moka go go lwatša
Ke bona yeo go yona go nago le lepanta fela gomme go se na selo se sengwe, ke lefelo la maoto a mabedi fela leo le ka khupetšwago.
Ka morago ga go bontšha panty ya bra, mosadi o ile a kgopela go tseba bogolo bja bra ya gagwe
Mma a re:_36d
Ka morago ga go kwa se, morekiši a re go nna ka go myemyela:_Dada, ga o na mošomo wo o swanetšego go o dira letšatši ka moka ka morago ga mosadi?
Ka kwa ke dihlong ka morago ga go kwa se.. eupša mma gateetee a re:_ O se sa mpotša..??

Ka morago ga go fetša mabenkele a ka re ile ra leba gae
Metsotso e 15 lefifi go sepela tseleng ka pele ga highbri ke moka lebenkele la go lokiša dipaesekele go tloga fao tšea baesekele o otlologile gae

Gateetee, ge ke le tseleng, ke ile ka ba le kgopolo ye mpe hlogong ya ka, ge e se Espar, Espar o swanetše go dira se sengwe

Ka morago ga go sepela lebakanyana, ge ke tsena tseleng ya leswiswi, kgopolo e ile ya ntlhaba
Gateetee ka leletša mma mogala
Mma, o bonala o le botse kudu lehono…
Lefsifsing leo, ke ile ka lemoga gore mahlo a mma a be a nošetša okare o be a letile lentšu le nako ye telele a re ka ganong:_ So..☺️☺️
Eupša ka re eupša go na le molete, le a tseba
Mma a re: _ Eng..??
Lipstick e tebile kudu
Mma a re: Mpotše seo se ka dirwago
Ka re: Ke na le tsela. Na o tla bona..?
Mma a re hmm
Gateetee ge ke re Hmm, ke ile ka mo tšea ka morago ga sehlare sa phaene ka thoko ga tsela gomme ka thoma go mo atla ka Sefora
Ke anya melomo mma o anya melomo.. Ke be ke tšwela pele ke tsenya mathe ka ganong, mma o be a mpha dikano tša mango… ka morago ga metsotso ye lesome re tswa ka sethokgweng.. mma a tšwa a mpha sweet slap. :_Ke ka fao motho a dirago lipstick..?😏

Ka fao ka morago re ile ra ntšha koloi lebenkeleng la go lokiša dipaesekele gomme ra leba gae, e be e le ka iri ya seswai mantšiboa.
Eupša ka morago ga go boa gae ke ile ka lemoga gore kamano yeo re bego re na le yona pele re tloga ka ntlong ga e sa swana ka morago ga go tsena ka ntlong e fetogile kamano ye e fapanego…

Karolo ya bobedi e tla kgauswinyane kudu…!!

Ge o nyaka go theeletša kanegelo ye ka mokgwa wa go theeletšwa ka lentšu la sexy gona re etele mo

 

( OUR FACEBOOK PAGE )