Incest Pale ya Sepedi go bušetša morwa morago Nnyo ya Nnyo

Incest Pale ya Sepedi go bušetša morwa morago Nnyo ya Nnyo
Incest Pale ya Sepedi go bušetša morwa morago Nnyo ya Nnyo

 

Re a le amogela lefelong la thobalano la boikgopolelo bja rena bjo bo ileditšwego.

 

Nnyo ya Nnyo

 

Ka moka ga rena ka dinako tše dingwe re na le dikarabelo tšeo di ileditšwego setšhabeng sa rena.

 

 

 

Go no swana le ge re bona mosadi wa go ba le maikutlo, re nagana, ge nkabe ke na le yena bjalo ka mma, nkabe ke robala le yena bošego le bošego. Ge ke bona ngwanenyana wa sexy, ke kwa eke ge nkabe ke na le yena bjalo ka kgaetšedi ya ka, nkabe ke mo nyoba bošego le bošego. Na nka se thabe ge nka dira banenyana ba bantši ba bjalo ka basadi, dikgarebe goba borakgadi, bommatswale ka ba nyoba.

 

 

 

Eupša se ga se kgonege ka lebaka la mapheko a mangwe setšhabeng sa rena.

 

 

 

Gomme se ke lefelo la thobalano la boikgopolelo bja rena bjo bo ileditšwego. Ga go na mapheko mo. Mo o ka tšea ngwanenyana ofe goba ofe go ya ka kgetho ya gago maemong a thobalano ao a ileditšwego a kgetho ya gago, gomme wa hwetša lethabo leo le le feteletšego la go nyobana ka mokgwa wa pelo ya gago.

 

Nnyo ya Nnyo

 

Bjale o bea mosadi goba ngwanenyana wa gago yo o mo ratago ka sebopegong seo o se ratago kudu seo se ileditšwego. Gomme go lelera lefaseng le le ileditšwego la thobalano la boikgopolelo ka kanegelo ya rena go tla hlola karabelo ya dikhemikhale bjokong bja gago yeo e tlago go lebiša go lemogeng lethabo la mafelelo leo re ileditšwego go lona.

 

 

Mo e ka bago ka iri ya lesometee bošego, pula e be e dutše e ena ka maphoto go tloga mesong. Rahul o ile a tla mpeteng Shul, ka lehlakoreng le lengwe kgaetšedi Nisha o robetše a na le dikgwedi tše lesomenne. Mmago Rahul Mansi Devi ga se a fihla. Rahul o be a robetše fase a nagana ka Parmita. Parmita e be e le kgarebe ya Rahul, e kgaogane ka letšatši la lesomehlano. Eupša o be a sa nyake go tlogela Paru. Ba tsene sekolo se tee go tloga bjaneng, ka fao ga go kgonege go bolela gore lerato leo le tšere nako ye kaakang. Anyway, ge sephetho e be e le sa gagwe, ga go na motho yo mongwe yo a nago le selo seo a ka se bolelago. Ka nako yeo go ile gwa kwagala modumo wa go tswalela lebati. Rahul o ile a tswalela mahlo gomme a itira eka o robetše. Mansi Devi wa mengwaga ye masometharo-tshela o ile a tsoga malaong.

 

Mansi Devi ga se yo mobotse kudu, eupša go na le sekgobo sefahlegong sa gagwe seo se mo dirago gore a tšwelele gare ga batho ba lesome. O ile a tsoga mpeteng gomme a thoma go duma letlooa la menang. Ge a be a gagabela godimo ga Rahul gomme a duma letlooa la menang ka lehlakoreng leo, diphepheng tša gagwe tše pedi di ile tša tla pele ga sefahlego sa Rahul. Uffff matswele a mma a tletse maswi. Rahul o ile a ntšha dudu e boleta le e fluffy ya mmagwe ka nko ka boomo. “Uffff, ga o kgotlelele gannyane, wena mošemane wa go hloka mekgwa…” Lentšu la Mansi Devi le hlakane le go tenega le ile la kwagala. Rahul o ile a retologa ntle le go bolela le lentšu.

 

Nnyo ya Nnyo

Ka morago ga nako ye nngwe mmago Rahul o ile a tla mpeteng ka morago ga go rulaganya tšohle, a tima lebone go tšwa mpeteng. Lefsifsi leo le se nago bosodi le ile la theogela phapošing ka moka. Mansi Devi o apara saree ya kgapetla ye sesane, blouse, bra, Rahul ga a rate go apara bra bošego. Go thata gore a nwe maswi. Sebopego sa mmele sa Mansi Devi se ka lehlakoreng le boima go se nene. Eupša matswele a gagwe a mabotse kudu. Bjale ka morago ga ge maswi a tle ka letswele le botse kudu, ditete di dula di eme. Rahul ga se a robala, monkgo o mobotse o tšwa mmeleng wa mma.

 

Mokgethwa yo o ratega kudu go Rahul. Ka gona mmagwe o tla go robala bošego. Rahul o ile a retološa sefahlego sa gagwe ka lehlakoreng le le fapanego. Mma o na le boikgantšho bjo bonnyane ka se, le ge a tseba, boikgantšho bjo bo ka se swarelele nako ye telele. Mo e nyakilego go ba gateetee, Mansi Devi o ile a gokarela Rahul ka morago.”Na Sonata ya ka e befetšwe??”

 

Sohag’s touch on Mansi Devi’s neck.. Gateetee Rahul o ile a retologa gomme a thoma go loma sehuba sa mmagwe godimo ga blouse. ‘ Mošemane yo wa go hloka mekgwa o be a ka se nyake selo se sengwe ge a ka hwetša diatla tše pedi tša mmagwe, akere?? Na ke tla gagola blouse goba aowa?” Ke ka fao mmagwe a ilego a retološa blouse ya gagwe. Rahul o ile a tšea loma ya lerothi la dudur gateetee bjalo ka jeme ya maabane. “Uffff…. phoofolo ya go tšhoša

 

Ke ka baka la’ng o ntlhokofatša gakaakaa? O ka se dule lebakanyana wa ja. Na motho yo mongwe o tla tšea dilo tša gago?” Mmago Rahul Mansi Devi o ile a šišinya. “Ka go nanya, ka go nanya, ka go nanya, moratiwa.”

Mansi Devi o ile a kgopela Rahul gore a kute moriri wa gagwe. Rahul o ile a thoma go goga sehuba sa mmagwe ntle le go bolela selo. Khutšo e makatšago lehono monaganong wa Mansi Devi. Morwa wa sehubeng sa gagwe o boetše sehubeng sa gagwe gape. Khutšo ye ga se fela go bušetša morwa wa gago morago, eupša gape le go lahlegelwa ke ngwanenyana wa go tšofala ka lengwele ntweng ya ego. Yena goba tatago Rahul ba be ba sa kgone go amogela lerato la Rahul le Parmita.

Nnyo ya Nnyo

Tatago Rahul o šoma ka madireng a ka lewatleng a bagwebi gomme o tla gae gatee ka dikgwedi tše tshela, eupša letšatši leo lerato la Rahul le ilego la tsebja ka gae, tatago Rahul o ile a thoma go se thabele mosadi wa gagwe kudu. Mansi Devi o be a sa kgone go godiša morwa wa gagwe gabotse ge a se gona, ye e be e le ngongorego. Gaešita le pele a boa gae nakong e tlago, o ile a nea tlhahlobo ya go bušetša morwa wa gagwe tseleng ye go sa šetšwe ditshenyagalelo le ge e le dife.

 

Boroko bja bošego bja Mansi Devi bo ile bja lahlega ka baka la kgopolo e tseneletšego. Ge go be go se na mošomo wo o bego o dirwa ka tsela le ge e le efe phišong e boleta. Mansi Devi ka morago o ile a kgetha tsela e feteletšego. Mathomong, go be go na le go dika-dika mo gogolo monaganong wa gagwe, eupša ye e be e le tsela e nnoši yeo e bego e buletšwe yena ya go phološa morwa wa gagwe. O tseba kamoo morwa wa gagwe a nago le megabaru ka gona sehubeng sa gagwe.

 

O ile a tšea sephetho sa go bušetša morwa wa gagwe go tšwa go Shutki Magi yeo ka megabaru ya mmele wo. Go tloga letšatšing le le latelago o ile a thoma go bea letlooa la gagwe ka go nanya, Mansi Devi o be a tlwaetše go b

 

reast fepa morwedi wa gagwe pele ga Rahul. Matswele a gagwe a sebopego se se lokilego ao a nago le marothodi a jeme a mantsho godimo ga gagwe a be a ka hlanya moitlami ofe goba ofe wa mokgethwa, Rahul ke mošemane.

 

Mansi o ile a thoma go lemoga gore Rahul o be a tsena ka gare ga maleatlana a mmele wa gagwe ganyenyane-ganyenyane. Go sa le bjalo, o ile a swanelwa ke go robala mpeteng o tee le mmagwe le kgaetšedi ya gagwe gore ba pente phapoši ya go robala ya Rahul. Mansi a bona nalete ye

Nnyo ya Nnyo

Dihlapi tša Oge di swanetše go topa. O be a fela a robala a mo phuthetše lešela le lesesane la kgapetla letšatši le lengwe le le lengwe. O ile a lemoga ka fao Rahul a bego a mo tsepeletše sehubeng ka mahlo a dab dab. Gomme o be a letile ge lešela le lesesane go tšwa sehubeng sa mmagwe le be le tla tlošwa gomme o be a kgona go bona letswele le lebotse la mmagwe. Mansi o be a tsoga malaong bošego bjo bongwe le bjo bongwe gomme a fepa morwedi wa gagwe ka maswi a letswele, ke moka a gatelela hlogo ya Rahul gomme a mo phophola moriri. Ka dinako tše dingwe mokokotlo wo o bulegilego o be o bethwa ka manala.

 

Rahul o be a tlwaetše go phuthologa kudu,,, o be a tla gokarela mma ka dinako tše dingwe, ke moka maswi a bose a mma a be a tla pšhatlaganywa sehubeng sa gagwe,,, gomme a gokarela mma ka maatla kudu. Mansi o be a kgona go kwešiša gore morwa wa gagwe ka noši o be a kgahlwa ke mmele wa gagwe. Ka nako ye, a re, “Tate, boa go tšwa go mosetsana yola yo mobe, na ke go rata ka fase, Tate?” “Rahul nkabe a befetšwe, o be a sa kgone le go lora ka go fora Parmita. Eupša lerato la kgarebe ke selo se tee gomme go ratana le mmele wa kgarebe ye e nonnego gakaakaa ke selo se sengwe. Ga se gwa tšea nako gore Rahul a lebale ka lerato le… tsenela dikgopolo tša bofora tša mmele.

 

Motsotsong o bjalo wa maikwelo, ka letšatši le lengwe Rahul o ile a emiša seatla sa gagwe letsweleng la mmagwe, a khupeditšwe ka lešela le le sesane la kgapetla, blouse e sa apara. Lerothi le le phagamego le be le le ka seatleng. Gateetee Mansi Devi o ile a tloša seatla sa mošemane letsweleng la gagwe. “Aowa, moratiwa, dilo tše pedi di ka se sepele mmogo. Ge o nyaka go e hwetša, o swanetše go tlogela Paramita…” Rahul o ile a dumela. Ke nnete gore o tla kgaogana le Parmita go tloga gosasa, ka morago ga matšatši a mmalwa Mansi Devi o tla arogana goga Rahul kgauswi.E šetše e le matšatši a mmalwa…

 

O ile a kgaogana le Parmita ka nako e telele kudu. Eupša Rahul ga se a ka a hwetša karabo le ge e le efe go mmagwe. Letšatši le lengwe le le lengwe mma o robala a fepa kgaetšedi ya gagwe. Ka ge a sa kgone go e dira, ka letšatši le lengwe a dula fase a re, “Mma…. O ka se mphe yona??” “Ke tla go fa eng, mošemane yo mobotse!!! Mo mengwageng ye, Babu o na le mošomo wa go itloša bodutu wa go goga sehuba sa mmagwe gape?? Eupša o tshepišitše…” “Seo ke go phološa bophelo bja gago…” Gomme ga go selo seo se fihlilego go sa Rahul ditsebe, o ile a forwa,,,, seo le sona ke mmagwe ka noši…. Ntle le go bolela lentšu, Shul o ile a retološetša mahlo ka lehlakoreng le lengwe. Meetse a tšhologa ka gare. Ke gakaakang manyami a go forwa ke mma, .

Nnyo ya Nnyo

Ke yena fela yo a tsebago ka fao a itsholago ka gona ka go fora Parmita. Ka nako yeo, lentšu la Mansi Devi le ile la ya gauta, “Na gauta e ile ya robala goba aowa?” Rahul ga se a fa karabo, “Ke kgale, bjale mo gape, go no swana le dudu kha ya mma yoo wa bjaneng. Rahul o ile a makala. Go ra gore mma o tla phethagatša lentšu la gagwe. O ile a retologela go mmagwe ka pela. Sari ye sesane ke yona.” a khupeditšwe ka marothodi.O ile a šišinya diaparo,,, sehuba seo sa pele sa mma se ile sa bonwa go tšwa ka pele.Whoops matswele a mosadi ofe goba ofe a ka ba a mabotse gakaakaa?Letswele la Parmita le gateletšwe ke Rahul ka makga a mmalwa ge a eya phakeng goba a bogetše difilimi, eupša yena letswele ga le swane le letswele la mmagwe,lehono o thabile e le ka kgonthe, ga go na bohloko bjo bo šetšego ka go yena ka baka la lerato.Mansi a phunya gannyane a re “na o be o sa rate letswele la mma..?”

Nnyo ya Nnyo

Rahul o ile a tswalela mahlo a gagwe gomme a epela sefahlego sa gagwe ka letsweleng le boleta la mmagwe. Sefuba se boleta sa mma se ile sa tšwela pele go goga. Todi ya sehuba sa mma e be e tlatša sebete sa gagwe. Ka tsela ye bošego bjo bongwe le bjo bongwe Rahul o be a fela a anya le go ja mmagwe wa maswi. Lega go le bjalo, mosegare ba be ba itshwara ka tsela e tlwaelegilego. Mansi o be a fapane gannyane ge a nagana ka tše šupa le tše hlano. Sambit o ile a boa ka morago ga go loma morwa wa gagwe letswele. “Uffffff, ke na le matšatši a sekete ke sa go botše, o se ke wa loma kulo. Ge o ka dira seo, ke go boditše gore o se ke wa fa maswi a ka.” “Iss Debna o swanetše go bolela?? Ke tla loma maswi a gago ka kgapeletšo.” “Naa se ga se go dire gore o hlabje ke dihlong???? Damara boy, o sa nwa maswi a mma.” Mansi o ile a realo ka segalo sa Alhad. “Ge morwa a sa kgone go nwa maswi a mma, mohola wa ona ke eng?” a realo Rahul.

( OUR FACEBOOK PAGE )